طراحی و پشتیبانی سامانه برگزاری آنلاین سمینار ملی ورزش در کرونا

طراحی و پشتیبانی سامانه برگزاری آنلاین سمینار ملی ورزش در کرونا

طراحی سامانه برگزاری آنلاین سمینار

امکانات

نمایش چکیده مقالات سمینار مجازی ملی کرونا
طراحی و پشتیبانی سامانه برگزاری آنلاین سمینار ملی ورزش در کرونا
bargozideh
ekhtetamieh
نمایش چکیده مقالات سمینار مجازی ملی کرونا
طراحی و پشتیبانی سامانه برگزاری آنلاین سمینار ملی ورزش در کرونا
bargozideh
ekhtetamieh